Shôichi Hirose

60% of 5 Votes Like Actor Shôichi Hirose