Actor Hitomi Kuroki Movies / Films:

Kaidan (2007) Honogurai mizu no soko kara (2002) aka Dark Water (2002)