Actor Atsuko Kohata Movies / Films:

Gojira ni-sen mireniamu (1999) aka Godzilla 2000 (1999)

Reviewed Movies Starring Atsuko Kohata