Actor Mai Hosho Movies / Films:

Jisatsu sâkuru (2001) aka Suicide Club (2001) Onmyoji (2001) aka Onmyoji: The Yin Yang Master (2001) Jinzô ningen Hakaidâ (1995) aka Roboman Hakaider (1995)