Alien vs. Ninja (2010) Trailer

+60% Like This Video of 10 Votes!
[ Movie Page: Alien vs. Ninja (2010) ]

Alien vs. Ninja (2010) - Trailer

Alien vs. Ninja (2010) - Trailer
Year: 2010
Genres: Horror, Sci-Fi, Action, Fantasy, Comedy
Type: Trailers
Duration: 3M7S
Cast: Kyosuke Sasaki, Isamu Sugihara, Ben Hiura, Yumiko Tomokura, Kentarô Shimazu, Donpei Tsuchihira, Shûji Kashiwabara, Koji Ueda, Mika Hijii, Hideto Washizu, Kôji Inagaki, Kyôsuke Sasaki, Hajime Inoue, Katsu Itagaki, Taro Kanazawa
Director(s): Seiji Chiba

Trailer: Alien vs. Ninja (2010)

A comet crashes into a Japanese forest and a group of mighty ninjas must fight a group of killer Aliens before they reach their village and kill everyone.

Synopsis:

A comet crashes into a Japanese forest and a group of mighty ninjas must fight a group of killer Aliens before they reach their village and kill everyone.

You May Also Like...


Patreon