The Machine Girl (2008) Trailer

+60% Like This Video of 10 Votes!
[ Movie Page: The Machine Girl (2008) ]

The Machine Girl (2008) - Trailer

The Machine Girl (2008) - Trailer
AKA: Kataude mashin gâru
Year: 2008
Genres: Horror, Thriller, Action, Comedy
Type: Trailers
Duration: 1M35S
Cast: Tarô Suwa, Nahana, Hiroko Yashiki, Dan Green, Demo Tanaka, Hiroshi Fukuzawa, Ryôji Okamoto, Hiroyuki Yoshida, Erika Terajima, Kouji Kawamoto, Kensuke Sonomura, Tsutomu Uchigasaki, Seiya Uchimasu, Brina Palencia, Takehito Terui
Director(s): Noboru Iguchi

Trailer: The Machine Girl (2008)

Maimed while seeking revenge, a girl becomes stronger than ever.

Buy The Machine Girl (2008) at Trusted Retailers

[ Blu-ray (Amazon / eBay / Walmart / Target) ]

[ DVD (Amazon / eBay / Walmart / Target) ]

[ Amazon Prime ]

Synopsis:

Maimed while seeking revenge, a girl becomes stronger than ever.

You May Also Like...


Patreon